Topolių 19a
Alytus, LT-63331

Naudojimosi patalpomis tvarkos aprašas

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2012 m. birželio 11 d.

įsakymu Nr. V-122

(Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 25 d.

įsakymo Nr. V-166 redakcija)

 

 

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI PATALPOMIS IR KITU TURTU

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos naudojimosi neatlygintinai patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-132 „Dėl leidimo neatlygintinai naudotis švietimo įstaigų patalpomis ir kitu turtu“.

2. Šis tvarkos aprašas nustato Alytaus šv. Benedikto gimnazijos naudojimosi neatlygintinai patalpomis ir kitu turtu tvarką.

 

II. NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI GIMNAZIJOS PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKA

 

3. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos patalpomis (sporto ir aktų salėmis, mokomaisiais kabinetais ir biblioteka) ir kitu turtu (mokymo priemonėmis, kūno kultūros ir sporto inventoriumi, mokykliniais baldais) laisvu laiku po pamokų, neformaliojo švietimo ir kitų pagal patvirtintą grafiką renginių neatlygintinai gali naudotis Alytaus miesto bendruomenės nariai vienkartinėms švietimo, kultūros, sporto ir kitoms nekomercinėms reikmėms tenkinti.

4. Alytaus miesto bendruomenės nariai pageidavimą praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui ar bibliotekos vedėjai įstaigos darbo laiku ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, kad būtų galimybė suderinti naudojimosi patalpomis ir kitu turtu laiką ir susitarti dėl naudojimosi patalpomis ir kitu turtu sąlygų.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Alytaus miesto bendruomenės narys, susitaręs dėl  naudojimosi patalpomis ir kitu turtu, atsako už jam patikėto gimnazijos turto tvarkingą eksploatavimą. Sugadinus gimnazijos inventorių ar naudotas patalpas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

____________________