Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Logopedas

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.73 (13 Balsai(-ų))

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2011 m.rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr.V-156

VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Gimnazijos logopedo (toliau – logopedas) pareigybės aprašymas reglamentuoja logopedo, dirbančio gimnazijoje, vykdančioje pradinio, pagrindinio, vidurinio mokymo programas, veiklą.

2. Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – mokiniai, turintys kalbos sutrikimų).

3. Logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu ( pareiginiais nuostatais ).

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI LOGOPEDUI

4. Reikalavimai logopedui:

4.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;

4.2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;

4.3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;

4.4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

4.5. išmanymas Bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų.

III. LOGOPEDO  FUNKCIJOS  IR  ATSAKOMYBĖ

5. Gimnazijos logopedas:

5.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;

5.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su gimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos Vaiko gerovės  komisijai;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

5.4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;

5.5.  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

5.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

5.7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

5.8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos  mokiniams teikimo  klausimais;

5.9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

5.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

5.11. dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

5.12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;

5.13. šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo  klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

6. Logopedas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.

DARBO LAIKAS:

Savaitės dienos

Logopedo darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

10.40 – 11.30

13.30 - 15.30

11.30 – 11.45

Antradienis

12.00 – 18.00

Trečiadienis

12.00 – 14.40

Ketvirtadienis

12.00 – 18.00

Penktadienis

12.00 – 17.30