Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Olweus programa

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (1 Balsas)

2018–2019 m.m. gimnazijoje vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Mūsų siekis, kad programoje deklaruojamos vertybės – empatija, saugumas, pagalba, supratimas, pagarba – taptų kiekvieno mokyklos bendruomenės nario vertybinėmis nuostatomis.

 

Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) tikslai:

 • Sumažinti mokinių tarpusavio patyčias.
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemoms atsirasti.
 • Siekti geresnių santykių gimnazijoje.

OPPP yra taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmenimis, joje siekiama įtraukti tėvus ir bendruomenę, sulaukti iš jų paramos.

Už programos pristatymą ir įgyvendinimą pirmiausia yra atsakingi administracija, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. Siekiama, kad jie imtųsi priemonių mokinių tarpusavio santykiams gerinti, kurti saugesnę atmosferą gimnazijoje.

 

OPPP veikla gimnazijoje:

 • Įsteigtas Patyčių prevencijos koordinavimo komitetas.
 • Paskirti Mokymosi ir Supervizijų grupių vadovai.
 • Organizuojami jų mokymai.
 • Rengiami Mokymosi ir Supervizijų grupių susirinkimai.
 • Įvestos gimnazijoje taisyklės prieš patyčias.
 • Išnagrinėta ir tobulinama priežiūros sistema.
 • Įtraukiami tėvai ir bendruomenės nariai.

Klasės lygmens komponentai:

 • Supažindinti su taisyklėmis prieš patyčias ir jas įtvirtinti.
 • Nuolat rengti klasių valandėles.
 • Rengti tėvų susirinkimus.

Individualaus lygmens komponentai:

 • Prižiūrėti mokinių veiklą.
 • Užtikrinti, kad patyčių atvejais mokyklos darbuotojai iškart įsikištų.
 • Susitikinėti su į patyčias įsitraukusiais/įtrauktais mokiniais.
 • Susitikinėti su šių mokinių tėvais.
 • Dirbti su šiais mokiniais, imantis individualių priemonių.

OLWEUS koordinacinis komitetas:

1. Loreta Šernienė, direktorė.

2. Asta Sakalauskienė, koordinatorė, gimnazijos socialinė pedagogė.

3. Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

4. Asta Draugelienė, psichologė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.

5. Aurelija Šeduikienė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.

6. Loreta Šimkevičienė, logopedė.

7. Daiva Vaškelytė,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

8. Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

9. Virginija Martutaitienė, tėvų atstovė.

10. Kristina Abeciūnienė, tėvų atstovė.

11.Klėja Merčaitytė, mokinių tarybos narė, Ia kl. mokinė.

12.Laurynas Kilmanas, Ib kl. mokinys.

  

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo įsakymas

MSG grupių sąrašai ir užsiėmimų tvarkaraštis

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos nuobaudų kopėtėlės

Taisyklės prieš patyčias