Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Patalpų nuoma

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

PATVIRTINTA

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos

direktoriaus 2017 m. sausio 27 d.

įsakymu Nr. V-29

 

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS PATALPŲ NAUDOJIMOSI

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos patalpų naudojimosi tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paslaugų sutarties sudarymo ir naudojimosi patalpomis sąlygas.

2. Gimnazija savo patalpose teikia paslaugas savo bendruomenei, juridiniams bei fiziniams asmenims.

II SKYRIUS

NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKA

3. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos patalpomis pirmumo teise naudojasi:

3.1. gimnazijos mokinių ugdymo procesui;

3.2. gimnazijos mokinių neformaliajam ugdymui.

3.3. Alytaus sporto ir rekreacijos centro mokinių grupių treniruotėms ir varžyboms.

4. Paprastai nuo 18.00 val. (darbo dienomis) ir savaitgaliais (laiko apribojimas netaikomas), gimnazijos patalpomis gali naudotis ir kiti juridiniai asmenys bei fizinių asmenų grupės, taip pat patalpos gali būti naudojamos sporto varžyboms, kultūriniams renginiams, susirinkimams ir kt.

5. Suderinus laiką ir grafiką su gaunančia paslaugas organizacija, gimnazija pasirašo naudojimosi patalpomis sutartį. Jei sutartis sudaroma su įmone, įstaiga, organizacija ar fizinių asmenų grupe, ją pasirašo gimnazijos direktorius ir įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar fizinių asmenų grupės atstovas. Gimnazijos bendruomenės nariai – mokytojai, darbuotojai bei mokiniai – gimnazijos patalpomis gali naudotis neatlygintinai iš anksto (prieš dvi darbo dienas) suderinę atitinkamos paslaugos laiką su šio Aprašo 17 punkte nurodytais asmenimis.

6. Gaunantys paslaugas gali naudotis persirengimo kambariais, dušais ir sanitariniais mazgais.

7. Gimnazijoje draudžiama:

7.1. rūkyti gimnazijos patalpose ar jos teritorijoje;

7.2. vartoti alkoholį ar būti apsvaigus nuo jo ar kitų psichotropinių medžiagų;

7.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus;

7.4. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos gimnazijos patalpų naudojimo tvarkos apraše;

7.5. gadinti gimnazijos turtą;

7.6. užsiimti gimnazijos patalpose veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais.

7.7. pasirašiusiems sutartį leisti naudotis skirtomis patalpomis tretiesiems asmenims.

III SKYRIUS

 ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

8. Paslaugų gavėjas už kiekvieną paslaugą sumoka pagal gimnazijos pateiktą sąskaitą  faktūrą iki kito mėnesio 10 dienos.

9. Paslaugų įkainiai skaičiuojami už 1 (vieną) valandą:

9.1. kompiuterių klasė su kompiuterine įranga – 8,69 Eur;

9.2. sporto salė su persirengimo kambariais ir dušais – 13,03 Eur;

9.3. aktų salė – 14,48 Eur;

9.4. stalo teniso salė, choreografijos salė, treniruoklių patalpa, kitos gimnazijos patalpos – 8,69 Eur už kiekvieną atskirą patalpą.

10. Paslaugos plaukimo baseine:

10.1. Gimnazijos baseine pagal atitinkamas ugdymo programas mokiniai mokomi plaukti neatlygintinai, jiems taikomos nemokamos gydymo procedūros baseine ir saunoje.

10.2. Baseino paslaugos vienos valandos bilieto kaina:

10.2.1. vaikams iki 16 metų:

be saunos – 0,87 Eur;

su sauna – 1,74 Eur.

10.2.2. suaugusiems asmenims:

be saunos – 1,45 Eur;

su sauna – 2,90 Eur.

10.3. Įvertinant patalpų dydį, baseinu ir saunos paslaugomis vienu metu gali naudotis:

10.3.1. 8–12 vaikų ar mokinių grupė.

10.3.2. 5–12 suaugusiųjų asmenų grupė.

10.4. Jeigu susidaro mažesnė grupė, paslaugomis galima naudotis sumokėjus už minimalią 8 vaikų ar 5 suaugusiųjų asmenų grupę.

10.5. Asmenys nuo 16 metų baseino paslaugomis gali naudotis savarankiškai, o jaunesnio amžiaus vaikus ir mokinius turi lydėti ir prižiūrėti suaugę asmenys.

10.6. Baseino ir saunos paslaugos teikiamos laisvu nuo pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, vykdomų pagal nustatyta tvarka parengtą grafiką, metu.

11. Už vienkartines paslaugas plaukimo baseine atsiskaitoma perkant specialius bilietus.

12. Už paslaugas naudojantis patalpomis apmokama pavedimu į AB SEB banko Alytaus filiale atsiskaitomąją sąskaitą LT48 7044 0600 0199 9083, įstaigos (gimnazijos) kodas 195320460.

13. Paslaugų gavėjas atlygina žalą, padarytą dėl jo kaltės.

14. Visa atsakomybė dėl besinaudojančių paslaugomis asmenų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių ne dėl gimnazijos kaltės, tenka tam, kas vadovauja sportuojančiai ar kitokia veikla užsiimančiai žmonių grupei.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Norintys gimnazijos patalpose gauti paslaugas, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą, kuriame nurodo pageidaujamas paslaugas, laiką ir užsiėmimų trukmę. Gavus sutikimą, su prašančiuoju (įmone, įstaiga, organizacija ar asmenų grupės atstovu) pasirašoma paslaugos suteikimo sutartis, kurios terminas nustatomas ne daugiau nei vieneriems mokslo metams.

16. Nustatant paslaugos naudotis patalpomis kainas vadovaujamasi Alytaus šv. Benedikto gimnazijos visuotinio dalininkų 2009 m. vasario 25 d. susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 1), patvirtintais gimnazijos patalpose suteikiamų paslaugų įkainiais.

17. Už paslaugų suteikimą aktų, choreografijos, sporto salėse, stalo teniso ar treniruoklių patalpose ir klasėse bei kabinetuose atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis, tel. (8 687) 99009.

Už paslaugas plaukimo baseine atsakinga baseino administratorė Ona Baublienė, tel. (8 686) 76063.

18. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina gimnazijos direktorius.

19. Aprašas viešai skelbiamas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos interneto svetainėje.

Parengė

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                                                          Dobilas Kurtinaitis