Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Specialusis pedagogas

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.90 (5 Balsai(-ų))

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2011m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr.V-155

VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos specialiojo pedagogo (toliau – specialusis pedagogas) pareigybės aprašymas reglamentuoja specialiojo pedagogo, dirbančio gimnazijoje, vykdančioje  pradinio, pagrindinio, vidurinio mokymo programas, veiklą.

2. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – specialiųjų poreikių mokiniai).

3. Specialusis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei specialiojo pedagogo pareigybės aprašymu.

II.. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SPECIALIAJAM PEDAGOGUI

4. Reikalavimai gimnazijos specialiajam pedagogui:

4.1. aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;

4.2. išmanymas individualių programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;

4.3. išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;

4.4. išmanymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;

4.5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

III. SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

5. Gimnazijos specialusis pedagogas:

5.1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;

5.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

5.3. rengia veiklos ataskaitą;

5.4. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas;

5.6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

5.7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

5.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

5.9. dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės  komisijos veikloje;

5.10. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

5.11. šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

5.12. vykdo kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

6. Specialusis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.

DARBO LAIKAS:

Savaitės dienos

Spec. pedagogo darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 10.40

11.45 - 13.30

11.30 – 11.45

Antradienis

10.45 – 11.45

11.45 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 11.45

11.45 – 12.00

Ketvirtadienis

10.45 – 11.45

11.45 – 12.00

Penktadienis

10.45 – 11.45

17.30 – 17.50

11.45 – 12.00