Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Vertybinis ugdymas

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (1 Balsas)

SUDERINTA

Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos tarybos

2013 m. gegužės 17d. susirinkime (protokolas Nr.PR-7)

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio vyskupijos vyskupo

2013 m.  birželio  11  d. dekretu Nr.187

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS VERTYBINIO UGDYMO PROGRAMA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos  vertybinio ugdymo programa parengta, vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299, Katalikiškojo ugdymo sistemos  samprata, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1599, II Vatikano Susirinkimo krikščioniškojo auklėjimo deklaracija GRAVISSIMUM EDUCATIONIS (1965). Ji skirta visos  bendruomenės religiniam ugdymui. Siekiama tinkama linkme nukreipti vaiko ugdymo(si) mikro ir makro aplinką, sudaryti sąlygas jauno žmogaus asmenybės, jo vertybių sistemos formavimuisi.

Programa siekiama gerbti žmogaus laisvę, skatinti dialogą,  patiems ieškoti ir atrasti, mąstyti ir įgyvendinti tai, kas labiau padeda būti Žmogumi, įtraukti mokinius į aktyvų savo pačių elgesio standartų kūrimą ir palaikymą.

Ugdytojai gilina savo religines žinias, siekdami gerinti savo pasiruošimą misijos atlikimui katalikiškoje gimnazijoje. Stiprinamos mokytojų vertybinės pozicijos, skatinamas jų aktyvus besąlygiškumas. Skatinamas aktyvus  gimnazijos, šeimos ir Bažnyčios bendradarbiavimas, orientuojantis į bendro tikslo siekimą.

Akcentuojamas gimnazijos bendruomenės   bendradarbiavimas su  uždavinių įgyvendinimo dalyviais ir partneriais.

 

STRUKTŪRA, UGDYMO KOORDINATĖS IR NORMOS

 Programoje vertybinio ugdymo turinys pritaikytas  koncentrais: 1-4 klasės, 5-8 klasės, I –IV klasės. Tai detaliai išdėstoma gimnazijos bendruomenės religinio ugdymo, klasės vadovų veiklos  planuose, neformaliojo švietimo programose mokslo metams.

Kiekvieno koncentro turinį sudaro atskiros, bet ugdymo procese integruojamos veiklos sritys:

·         santykis su savo kūnu ir gamta: rūpestis savo kūnu ir gamta, atsakomybė už savo Žemę, pagarba viskam, kas egzistuoja, nuostaba ir visa, kas padeda išlikti žmonėmis. Normos: rekolekcijos, asmeninė malda, liturgija, tylos laikas gamtoje ir kt.;

·         santykis su kitais žmonėmis: bendraklasių ir mokytojų pažinimas, pagarba, meilė, pasiaukojimas, pasitikėjimas, sąžiningumas, bendrystė ir visa, kas stiprina santykius tarp žmonių. Normos: mokytojo asmeninis ryšys su mokiniais, liudijimai ; dalijimasis ar darbas grupelėse; gerųjų savybių išsakymas vienas kitam; vyresniųjų mokinių pagalba jaunesniems; socialinė praktika; Eucharistija;

·         ryšys su socialinėmis ir institucinėmis struktūromis: laisvės ir orumo, tvarkos  ir teisingumo užtikrinimas, skatinantis žmogiškumo sklaidą. Normos: gimnazijos tikslų, uždavinių ir siekių pristatymas tėvams, mokiniams ir mokytojams (atvirų durų dienos, informaciniai lankstinukai, gimnazijos laikraštis, internetinė svetainė); bendradarbiavimas tarp gimnazijos administracijos ir Mokinių tarybos; pagarba gimnazijos simboliams; saugi aplinka kelti su tikėjimu susijusius klausimus (pamokos, diskusijos);

·         santykis su erdve ir laiku: skatinimas pripažinti savo žmoniškąjį ribotumą, mokymas būti realistais, taikytis prie esamų aplinkybių, dialogas, įžvalgumas, pareigingumas, teisingi sprendimai, kūrybingumas. Normos: rekolekcijos, paskatinimų ir nuobaudų sistema, tikėjimo ir mokslo dialogas, įstatymų ir įsakymų, taisyklių  paisymas;

·         ryšys  tarp teorijos ir praktikos: kultūros, tęstinumo ir pastovumo, kaitos svarba. Normos: tradicijų puoselėjimas, krikščioniškųjų ir tautinių tradicijų palaikymas; sutaikinimo sakramentas;

·         religinė žmogaus sąmonė: požiūris į  žmogų, visuomenę ir pasaulį, padedantis dabarties  ir ateities gyvenimą suvokti kaip gerą ir prasmingą tikrovę, duodantis gyvenimui prasmę ir kontekstą. Tai viltis ir tikėjimas Apvaizda, Dievu, visatos ir istorijos Viešpačiu. Normos: tikėjimas Kristumi, Dievo karalystės vizija, Eucharistija;

·         visų koordinačių sintezė – sistema: tai sistema vertybių, skatinančių meilę sau, žmonėms, gamtai, pagarbą socialinėms ir institucinėms struktūroms (mokyklai, Bažnyčiai), dėmesingumą „laiko ženklams“, kultūrai ir istorijai (dvasinėms ir tautinėms tradicijoms), atvirumą kūrybai ir prasmės paieškai, aiškios pasaulėžiūros – žmogaus, visuomenės ir pasaulio vizijos – įprasminančios žmogiškąsias pastangas kurti teisingesnį pasaulį, formavimą. Normos: dialogas, ieškojimas ir atradimas, mąstymas ir įgyvendinimas.

 

TIKSLAI

 1. Kurti sąlygas, padedančias vaikams tenkinti prigimtinius ir pažintinius poreikius, lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje, išsaugant kultūrines, religines, socialines tautos vertybes, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas .

2. Puoselėti ir plėsti visų ugdymo partnerių kompetencijas   dvasingumui ir dorinėms vertybėms ugdyti(s).

3. Ugdyti(s) atsakingą požiūrį į sielovadinę gimnazijos misiją, aktyvinti dalyvavimą praktiniame religiniame gyvenime ir organizuojamuose religiniuose renginiuose.

  

 

UŽDAVINIAI

1. Rūpinantis gimnazijos bendruomenės narių sielovada,  padėti  aiškiau suprasti katalikiškosios gimnazijos  misiją,  tikslus ir specifinius bruožus, kurie ją išskiria iš kitų ugdymo įstaigų;  padėti  gimnazijos bendruomenei į savo gyvenimą integruoti Evangelijos vertybes.

2. Rūpintis gimnazijos mokinių katecheze tikybos pamokų metu.

3. Gimnazijos bažnytinio giedojimo būreliui  aktyviai dalyvauti  (giedoti) gimnazijos bendruomenei skirtose Šv. Mišiose.

4. Užtikrinti pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui tęstinumą.

5. Konsultuoti pagal savo kompetenciją mokinius,  mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus)  religiniais klausimais, padėti  tobulėti dvasiškai.

6. Padėti klasių vadovams pasiruošti Eucharistijai ir kitoms liturginėms šventėms.

7. Per įvairius veiklos būdus stiprinti gimnazijos katalikiškąjį  identitetą.

8. Nuolat ir prieš religines šventes gimnazijoje sukurti būdingą katalikiškai gimnazijai  aplinką ir atmosferą.

9. Bendradarbiauti su Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos mokyklomis.

 

VERTYBINIO UGDYMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO DALYVIAI IR PARTNERIAI

 1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė: mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai,   rūpintojai), visi gimnazijos dirbantieji.

2. Vilkaviškio vyskupijos kurija,  vyskupas Rimantas  Norvila.

3. Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija, jai  priklausančios švietimo ugdymo  įstaigos.

4. Alytaus dekanato ir Šv. Kazimiero parapijos  kunigai.

5.  Šv. Elzbietos kongregacijos vienuolės.

6.  Kunigaikštienės Birutės MPB.

7.  Stovyklos Nemunaityje vadovai.

8.  Užsienio religinės šalpos fondai ir privatūs rėmėjai.

 

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS VERTYBINĖ RAIDA  (SIEKTINI REZULTATAI)

 1. Bendruomenė nariai nuolat apmąsto savo gyvenimo patirtį, įsiklauso į šalia esantį,  įsisąmonina, ką šiais laikais ir savo gyvenamojoje aplinkoje reiškia būti krikščioniu, ieško gyvenimo prasmės.

2. Plečiasi mokinių ir visos bendruomenės narių pažintiniai interesai, gebėjimai ir įgūdžiai, formuojasi teisingas požiūris į savo sveikatą ir jos saugojimą, plečiasi bendradarbiavimas, meilė ir pagarba tautai.

3. Savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, meninis jautrumas, patirtis  išreiškiama pozityvios raiškos būdais.

4. Sąmoningai dalyvaujama šv. Eucharistijoje ir religiniuose renginiuose.

 

 

VEIKLOS PROGRAMOS DALYS

 I. LITURGIJA

Šv. Mišios:

·         Šv. Mišios 1-4, 5-8, I-IV klasių  mokiniams, mokytojams, gimnazijos dirbantiesiems: mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, Šv. Benedikto vardo dieną, Pelenų dieną, Laisvės gynėjų dieną - sausio 13-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Atvelykio - Viešpaties Gailestingumo – Šv. Mišios;

·         klasių Šv. Mišios  Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje (pagal grafiką);

·         klasių Šv. Mišios  gimnazijos Viešpaties Gailestingumo koplyčioje (pagal grafiką);

·         Rarotų Šv. Mišios 1-4, 5-8, I-IV klasių  mokiniams gimnazijos  Viešpaties Gailestingumo koplyčioje;

·         Šv. Mišios abiturientams (Paskutinio skambučio dieną);

·         Pirmoji Komunija 4 klasių mokiniams;

·         Sutvirtinimo sakramentas 8 klasių mokiniams.

Sutaikinimo pamaldos 5-8, I-IV klasių  mokiniams :

·         Adventas.

·         Gavėnia.

Savaitgaliniai dvasiniai susitikimai mokiniams (vyksta po penktadienio pamokų ir šeštadienį gimnazijoje arba  išvykoje):

·         Kaip aš galiu būti Dievo draugu (5 klasėms);

·         Dešimt gyvenimo žodžių(6 klasėms);

·         Esu unikalus Dievo vaikas(7 klasėms);

·         Šventosios Dvasios dovanos(8 klasėms);

·         Koks yra mano pašaukimas( I klasėms);

·         Mano kūnas – mano šventovė(II klasėms).

 Rekolekcijos mokiniams:

·         KAIROS rekolekcijos (III klasėms);

·         TEK rekolekcijos(IV klasėms).

 

II. KASDIENINĖ MALDA

·         Malda prieš pirmąją pamoką ir po paskutinės pamokos visose gimnazijos klasėse.

·         Kasdieninis rytinis Šv. Rašto skaitymas  prieš pirmąją pamoką mokytojų kambaryje, dalyvaujant pedagogams.

 

III. VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS

1. Bendrosios tikybos programos visų koncentrų klasėse.

2. Integruojamosios programos:

2.1.  integruotos į mokomųjų dalykų ugdymo turinį :

·         sveikatos ugdymo, žmogaus saugos, informacinių komunikacinių technologijų, etnokultūros į mokomuosius dalykus pagal temines sritis 1-4 klasėse;

·         etninės kultūros bendroji programa į tikybą, lietuvių kalbą, istoriją, pilietiškumo ugdymą, technologijas, geografiją, dailę, muziką, ekonomiką, kūno kultūrą, šokį, anglų kalbą pagal temines sritis (6,7 priedai) ;

·         sveikatos ugdymo bendroji  programa į gamtą ir žmogų, kūno kultūrą, technologijas 5-6 klasėse, biologiją, kūno kultūrą, technologijas, žmogaus saugą 7-8 klasėse, biologiją, kūno kultūrą, technologijas, žmogaus saugą I-II klasėse,  biologiją, kūno rengybą, technologijų pasirenkamąjį dalyką „Mityba ir turizmas“ III-IV klasėse (9 priedas);

·         alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa į gamtą ir žmogų 5-6 klasėse, biologiją, tikybą 7 klasėse, chemiją, žmogaus saugą, biologiją 8 klasėse, biologiją, istoriją I klasėse, chemiją, kūno kultūrą II klasėse, chemiją, biologiją III klasėse, biologiją IV klasėse  (3 priedas);

·         rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa į tikybą, biologiją 7-8 klasėse, tikybą, biologiją, istoriją, lietuvių kalbą II klasėse, tikybą, geografiją, lietuvių kalbą III klasėse (4 priedas);

·         žmogaus sauga į biologiją, chemiją III klasėse, biologiją, chemiją, fiziką IV klasėse (5 priedas);

·         karjeros ugdymo programa į mokomuosius dalykus pagal temines sritis III-IV klasėse;

·         pagrindinio ugdymo bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių programa į mokomuosius dalykus pagal temines sritis 5-8, I-II klasėse.

2.2. integruotos į klasės vadovo veiklą:

·         sveikatos ugdymo bendroji  programa 5-8, I-IV klasėse pagal temines sritis (8 priedas);

·         etninės kultūros bendroji programa  5-8, I-IV klasėse pagal temines sritis (6,7 priedai);

·         alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 5-8, I-IV klasėse (3 priedas);

·         žmogaus saugos programa III-IV klasėse (5 priedas);

·         karjeros ugdymo programa III-IV klasėse. Taip pat į meninę, pažintinę ir kultūrinę veiklą;

·         paauglystės kryžkelių programa (tęstinė) 8 klasėse.

2.3. integruotos į neformalųjį švietimą:

·         alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 5-8, I-IV klasėse (3 priedas);

·         etninės kultūros bendroji programa  5-8, I-IV klasėse pagal temines sritis (6,7 priedas).

3. Integruotos pamokos:

·         rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymas:  7-8 klasėse – tikyba, biologija; II klasėse –tikyba ir istorija, tikyba ir biologija, tikyba ir lietuvių kalba: III klasėse – tikyba ir geografija, tikyba ir lietuvių kalba (4 priedas);

·         integruotos etninės kultūros pamokos (6 priedas) ir kt. (Tai matyti mokslo metų  mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose ).

 4. Neformaliojo švietimo programos, skirtos vertybiniam ugdymui:

·         „Mūsų vertybės“  1-osios klasės mokiniams;

·         „Mūsų vertybės“  2-osios klasės mokiniams;

·         „Mūsų vertybės“  3-osios klasės mokiniams;

·         prevencinė programa „Zipio draugai“ 1-osios klasės mokiniams;

·         prevencinė programa „Įveikime kartu“ 2-osios klasės mokiniams;

·         prevencinė programa „Antrasis žingsnis“  3-osios klasės mokiniams;

·         prevencinė programa „Antrasis žingsnis“  4-osios klasės mokiniams;

·         Bažnytinis giedojimas 5-8, I-III klasių mokiniams;

·         sambūrio „Spindulys“ programa ir kt.  (atskiras sąrašas kiekvienais mokslo metais).

 

IV. PROJEKTAI

 1. Vertybių ugdymo mokykliniai projektai (tęstiniai), integruoti į klasės vadovų veiklą:

·         Lietuvos kraštotyros paveldas ir kultūrų sandūra, 4 klasei.

·         Bendraukime ir bendradarbiaukime visi, 5 klasei.

·         Alytaus krašto paveldas, 5 klasei.

·         Per žmones pažįstame savo kraštą, 6 klasei.

·         Mano dvasinis augimas, 6 klasei.

·         Lygiateisiai, nors skirtingi, 7 klasei.

·         Didžiausias stebuklas – gyvybė, 7 klasei.

·         Žodis pamoko, pavyzdys patraukia, 8 klasei.

·         Brangiausia vertybė – gyvybė, 8 klasei.

·         Šv. Benediktas, I-II klasei.

·         Mumyse gyva Kazimiero dvasia, I-II klasei.

·         Kultūra ir tradicijos. Jų sandūra tautinėse ir religinėse bendruomenėse, I-II klasei.

·         Kokia šeima, tokia visuomenė ir tauta, III-IV klasei.

·         Mano ateities šeima, III-IV klasei;

·         Kristaus gimimo inscenizacijos „Prakartėlė“ projektas ( I klasės).

 2. Projektai, integruoti į  gimnazijos  ateitininkų Šv. Benedikto kuopos, Mokinių tarybos veiklą:

·         Būkime tolerantiški.

·         Tikėjimas. Meilė. Viltis.

·         „Mylėkite vieni kitus, kaip aš Jus mylėjau“ (Jėzus Kristus).

 3. Respublikiniai, Vilkaviškio vyskupijos projektai:

·         Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos ir Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ projektas;

·         Vilkaviškio vyskupijos projektas „Tvirta šeima – stipri tauta“;

·         „Pakilk ir šviesk, Dievo bažnyčia“ (bažnytinių chorų projektas - festivalis).

4. Tarptautiniai projektai:

·         Alytaus šv. Benedikto gimnazijos ir Aurich Ulricianum (Vokietija) projektas „Kalba ir istorija“;

·         tautiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas su Baltarusijos Respublikos Pelesos vidurine mokykla.

 

V. GIMNAZIJOJE VEIKIANČIOS RELIGINĖS ORGANIZACIJOS, SAMBŪRIAI

·         Ateitininkų Šv. Benedikto kuopa.

·         Maironiečiai.

·         Valančiukai.

·         Sambūris „Spindulys“.

 

VI. KRIKŠČIONIŠKŲJŲ VERTYBIŲ UGDYMO DIENOS, KRIKŠČIONIŠKOSIOS TRADICIJOS

·         Mokinių ir mokytojų piligriminė kelionė į Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo atlaidus Šiluvoje (rugsėjo mėn.);

·         gimnazijos bažnytinio choro dalyvavimas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinių chorų festivalyje „Pakilk ir šviesk, Dievo bažnyčia“;

·         rekolekcijos  visų klasių mokiniams, gimnazijos dirbančiųjų bendruomenei (1 kartą per pusmetį – Advento ir Gavėnios laiku);

·         Vilkaviškio vyskupijos parapijų krepšinio turnyras;

·         Amatų diena, skirta  gimnazijos Šv. Benedikto vardo  ir gimnazijos vardo dienai (kovo mėn.);

·         Kryžiaus kelio apmąstymai gimnazijos Gailestingumo koplyčioje (Gavėnios laiku);

·         Verbų procesija iš gimnazijos į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią;

·         klasių  ir gimnazijos dirbančiųjų  bendruomenės Kūčių vakarienės (paskutines dvi savaites prieš Šv. Kalėdas);

·         mokinių dalyvavimas dekanatų, Lietuvos  ir Pasaulio jaunimo dienose;

·         mokinių ir gimnazijos dirbančiųjų  bendruomenės maldingos piligriminės  kelionės po Lietuvą, aplankant Lietuvos šventoves;

·         mokytojų ir mokinių religinio aktyvo maldingos kelionės į Pivašiūnus, Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Žolinę) atlaidus;

·         mokinių išvykos į jaunimo šventes Lenkijoje;

·         gimnazijos jaunimo piligriminės kelionės po užsienio šalis;

·         gimnazistų rožyno sodinimas ir puoselėjimas.

 

VII. SOCIALINĖ – KARITATYVINĖ VEIKLA, SOCIALINĖ PRAKTIKA

·         Mokinių budėjimas gimnazijoje;

·         aktyvus dalyvavimas gimnazijos veikloje  (ruošimasis renginiams ir dalyvavimas juose, edukacinių aplinkų puošyba prieš šventes, pagalba bibliotekininkėms ir kt.).

·         nuolatinis apleistų kapų, esančių Daugų gatvėje, tvarkymas;

·         priskirtų Alytaus  miesto teritorijų  priežiūra ir tvarkymas;

·         Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios aplinkos tvarkymas, pagalba ruošiantis parapijos šventėms;

·         darbas Alytaus kūdikių, Vaikų globos namuose: darbas su vaikais, pagalba dirbantiesiems;

·         darbas Alytaus skyriaus Carite;

·         darbas Alytaus miesto vaikų darželiuose;

·         mokinių neįgaliųjų kaimynų ir senelių lankymas, reikalinga  pagalba jiems.

 

Pastaba. Mokinių socialinė praktika tvirtinama direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 1 d.

 

 

VIII. SOLIDARUMO AKCIJOS

·         „Ištiesk gerumui ranką“ (per Adventą);

·         „Kalėdinė sriuba“;

·         „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“;

·         „Gerumas mus vienija“ (per Gavėnią);

·         „Laiškas sergančiam draugui“;

·         aukos ištikus nelaimei: susirgus draugams, mirties atveju ir kt.

 

 

IX. MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲJŲ  SIELOVADA

·         Religinės popietės;

·         maldos grupių užsiėmimai;

·         maldingos kelionės;

·         dvasinio susikaupimo valandos;

·         dvasinis vadovavimas mokytojams, dirbantiesiems (išpažintis, individualūs pokalbiai, diskusijos);

·         Kūčių vakarienė;

·         Gavėnios rekolekcijos gimnazijos darbuotojams, mokytojams (pagal atskirą planą);

·         rekolekcijos mokytojams „Dvasinis lyderis“.

 

X. RELIGINIS TĖVŲ ŠVIETIMAS

·         Katechezė tėvams (2 kartus per metus);

·         visuotiniai tėvų susirinkimai – susitikimai su žinomais  Lietuvos dvasininkais (1-2 kartus per metus);

·         mokinių, besiruošiančių Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui, tėvų susirinkimai (2 kartus per metus);

·         Gavėnios rekolekcijos tėvams (pagal atskirą planą);

·         dvasinis vadovavimas (išpažintis, individualūs pokalbiai, diskusijos).

 

 

 PASTABA. Kiekvieniems mokslo metams rengiamas gimnazijos bendruomenės religinio ugdymo veiklos planas.